Czy pomoc z tarcz antykryzysowych jest opodatkowana ?

Czy pomoc z  tarcz antykryzysowych jest opodatkowana ?

 

Z informacji opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju wynika, że w ramach tarczy antykryzysowej  i finansowej na dzień na dzień 31 lipca 2020 roku przedsiębiorcom udzielono wsparcia na łączną kwotę 123,27 mld zł.

 

Biznesy, które otrzymały wsparcie wciąż mają wątpliwości co do tego, czy pomoc finansowa otrzymana przez nich w ramach tarczy antykryzysowej i/lub finansowej (z PFR):

 

-  podlega opodatkowaniu PIT/CIT/PCC, a jeśli tak to na jakich zasadach ?

 

-  czy wydatki opłacane z otrzymanych kwot mogą być kosztem uzyskania przychodu?

 

-  jak będzie wyglądać kwestia rozliczenia PIT/CIT po ewentualnym umorzeniu subwencji /pożyczek ?

 

- czy fiskus będzie oczekiwał naliczania przez przedsiębiorców przychodów z tytułu otrzymania nieoprocentowanych subwencji z PFR (skoro przez ostatnie lata konsekwentnie uważał, że pożyczka bez odsetek to przychód z nieodpłatnego świadczenia) ?

 

Analiza oficjalnych komunikatów Ministerstwa Finansów i ostatnich interpretacji indywidualnych -  może cieszyć przedsiębiorców.  Interpretacje skarbówki są póki co  bardzo korzystne dla przedsiębiorców.

 

Poniżej podsumowanie skutków podatkowych związanych z otrzymanym przez przedsiębiorców wsparciem finansowym (z podziałem na różne formy pomocy) oraz aktualnymi trendami interpretacyjnymi skarbówki co do rozliczania środków z PFR.

Czytaj więcej...

Powrót do Pracy - Wytyczne PIP

 Powrót do pracy - zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

 

Stopniowe odmrażanie gospodarki powoduje, że coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na powrót do organizacji pracy sprzed pandemii.


Poza koniecznością uwzględniania wymogów i zaleceń dla poszczególnych branż – biznesy, które zatrudniają pracowników stają przed wyzwaniem wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, po to by zminimalizować zagrożenie zakażenia wirusem w miejscu pracy.

 

W dniu 06.05.2020 Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wydała zalecenia dotyczące zasad bezpiecznego powrotu do zakładów pracy.

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Tarcza antykryzysowa - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców 

 

Mikropożyczka - komu przysługuje i  w jakiej wysokości?

 

Mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku 1 kwietnia 2020 r. (zmiana okresu wprowadzona na mocy specustawy tarcza 3.0 z dnia 14.05.2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 875  – obowiązującej od 16.05.2020), 

 

W związku z niejednoznacznie sformułowanymi przepisami  tarczy antykryzysowej 1.0 – w tarczy antykryzysowej 2.0 zniesiono wymóg składania oświadczenia o stanie zatrudnienia, jak również zmieniono warunek umorzenia pożyczki.  Tym samym - od dnia 18.04.2020 roku do chwili obecnej mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników również może ubiegać się o pożyczkę. 

 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez starostę - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Komu przysługuje?

 

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przez starostę - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Komu przysługuje?

 

a) mikroprzedsiębiorcom;

b) małymprzedsiębiorcom;

c) średnim przedsiębiorcom;

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP  

 

Komu przysługuje?

 

Każdemu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust 1 (podmiot wykonujący działalność gospodarczą) lub w art. 4 ust 2 (wspólnicy spółki cywilnej) Prawa przedsiębiorców oraz organizacjom pozarządowym i podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust.2 lub 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowym osobom prawnym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - świadczenie postojowe z ZUS - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Wysokość wsparcia:


1) 2.080,00 zł – dla osób prowadzących działalność oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,


2) 1.300,00 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się w oparciu o kartę podatkową i korzystają ze zwolnienia z VAT.

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Komu przysługuje zwolnienie ze składek w 100 % ?

 

1) płatnikowi składek, który :

 

-na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;

 

-na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 do 29 lutego 2020 r. 

 

-na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 do 31 marca 2020 r.

 

2) tzw. samozatrudnionemu czyli płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli (obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie) prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT nie przekroczył kwoty 15.681,00 zł (netto !),

 

3) duchownemu będącemu płatnikiem składek,

 

4) płatnikowi składek, będącego spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Czytaj więcej...

Tarcza antykryzysowa - zwięzłe podsumowanie

 

W związku ze sporym zainteresowaniem szkoleniem dot. tzw. tarczy antykryzysowej 1.0 oraz tym, że od 18.04.2020 roku weszły w życie zmiany dokonane na mocy tarczy kryzysowej 2.0. w odrębnych artykułach, 

udostępniam zaktualizowane omówienie:

 

  a) zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące;

 

  b) świadczenia postojowego z ZUS;

 

  c) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

 

  d) dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przez starostę;

 

  e) dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez starostę;

 

  f) mikropożyczki, 

 

  g) udogodnień podatkowych.

 

Czytaj więcej...