Odpowiedzialność wekslowa rzekomego przedstawiciela - prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

W wyroku z dnia 11 lipca 2017 roku Sąd Apelacyjny uznał apelację sporządzoną przez mec. Magdalenę Mendykę-Moniuszko w imieniu Powoda od wyroku Sądu I instancji za zasadną i orzekł zgodnie z całością wniosków apelacji.

 

Powyższe orzeczenie Sądu Apelacyjnego jest ciekawe zarówno w kontekście zagadnień prawnych jakich dotyczył stan faktyczny sprawy (m.in.:  odpowiedzialność wekslowa rzekomego przedstawiciela – art. 8 prawa wekslowego, wpływ ważności umowy ze stosunku podstawowego na zobowiązanie wekslowe, ciężar dowodu) jak i z powodu problematyki stricte procesowej odnoszącej się do  rozpoznawania spraw z weksla.

 

Pełna treść w/w wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 11 lipca 2017 roku (VI ACa 438/16) dostępna jest pod niniejszym linkiem: 

 http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000438_2016_Uz_2017-07-11_002

Czytaj więcej...

Wygrana sprawa z siecią handlową o zapłatę (dot. potrąceń umownych) – wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

W dniu 28 października 2016 roku Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok w sprawie o zapłatę wniesionej przez mec. Mendykę-Moniuszko w imieniu dostawcy przeciwko jednej z sieci handlowej (Sygn. akt. SA 179/15, SA 31/16P), w którym zasądził dochodzone pozwem roszczenie.

 

Z uwagi na to, że Pozwany (sieć handlowa) nie wyraził zgody na publikację w/w wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, zasadne wydaje się ogólnikowe zaprezentowanie stanowiska Sądu Arbitrażowego w w/w sprawie, które poprzedzone było wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego sprawy przez Zespół Orzekajacy (wyrok wraz z uzasadnieniem liczy sobie 34 strony).

 

Czytaj więcej...

Kradzież mienia pracodawcy – prawomocne wyroki sądów karnych i ich wpływ na sprawy pracownicze.

Nieodłącznym elementem świadczenia przez kancelarię stałej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców są sprawy związane ze sporami pracodawcy z pracownikami.

 

Praktyka rozwiązywania takich konfliktów wskazuje, że zazwyczaj w interesie każdej ze stron leży polubowne zakończenie sporu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których stopień eskalacji konfliktu i wzajemnych pretensji bądź przewinień uniemożliwia podjęcie konstruktywnych rozmów między stronami. W takich przypadkach w/w sprawy są rozstrzygane przez sądy.

 

W stanie faktycznym sprawy, która będzie opisana w niniejszej informacji – trzech pracowników Klienta kancelarii w dłuższym okresie czasu dokonywało sukcesywnego  zaboru mienia pracodawcy (działając wspólnie i w porozumieniu) czym wyrządziło pracodawcy szkodę liczoną w tysiącach złotych.  

 

Czytaj więcej...

Potrącenie pieszego - odszkodowanie i zadośćuczynienie zasądzone przez sąd karny

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia X Wydział Karny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2015 roku (X K 729/14) uwzględniając wnioski radcy prawnego Magdaleny Mendyki –Moniuszko występującej w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (potrąconego pieszego) zasądził w procesie karnym na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 46 § 1 k.k. odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego oraz koszty zastępstwa procesowego (na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k.).

 

Przykład w/w sprawy pokazuje, że aktywność pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania karnego (po przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego) pozwala uzyskać wyrok zasądzający roszczenia pieniężne w takiej samej wysokości w jakiej pieszy mógłby je uzyskać w odrębnym procesie cywilnym.

 

Czytaj więcej...

MEDIACJE – ROZSZERZENIE ZAKRESU USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ KANCELARIĘ

Wychodząc naprzeciw nowym tendencjom rynkowym, uprzejmie informujemy, że radca prawny Magdalena Mendyka- Moniuszko w latach 2014 i 2015 uzyskała tytuły/dyplomy mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych (nr dyplomu 983/MCG/Warszawa 2015) oraz mediatora w sprawach pracowniczych (nr dyplomu 752/MP/Warszawa 2015). 

 

Czytaj więcej...

Wygrana sprawa przed sądem pracy w dwóch instancjach

Dnia 25 czerwca 2014 roku,  Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, jako sąd II instancji uwzględnił stanowisko Mec. Magdaleny Mendyki – Moniuszko reprezentującej stronę pozwaną (pracodawcę) i oddalił apelację byłego pracownika od wyroku Sądu I instancji, w którym to wyroku Sąd I instancji oddalił powództwo pracownika przeciwko Klientowi kancelarii (Sygn. akt: VII Pa 20/14) .

 

Czytaj więcej...

Nowa strona internetowa Kancelarii

Witamy Państwa na naszej nowej stronie.

 

W niniejszej zakładce publikować będziemy zarówno  informacje dot. ciekawszych spraw sadowych z naszym udziałem jak i istotnych (z naszego punktu widzenia) wydarzeń z życia kancelarii.  

Czytaj więcej...