Wygrana sprawa przed sądem pracy w dwóch instancjach

Dnia 25 czerwca 2014 roku,  Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie, jako sąd II instancji uwzględnił stanowisko Mec. Magdaleny Mendyki – Moniuszko reprezentującej stronę pozwaną (pracodawcę) i oddalił apelację byłego pracownika od wyroku Sądu I instancji, w którym to wyroku Sąd I instancji oddalił powództwo pracownika przeciwko Klientowi kancelarii (Sygn. akt: VII Pa 20/14) .

 

 

Pracownik, który złożył pozew przeciwko Klientowi kancelarii (pracodawcy) o odszkodowanie był zatrudniony na kierowniczym stanowisku i został przez pracodawcę zwolniony dyscyplinarnie w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k. p.

 

Po ponad dwóch latach trwania procesu sądowego, podczas którego odbyło się 10 rozpraw, Sąd I Instancji oddalił powództwo byłego pracownika i zasądził od niego na rzecz Klienta kancelarii zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego (VI P 388/11).

 

Od w/w wyroku Sądu I instancji były pracownik wniósł apelację,  do której ustosunkowała się Mec. Magdalena Mendyka – Moniuszko jako pełnomocnik pozwanego (pracodawcy).

 

W wydanym przez Sąd II instancji wyroku z dnia 25.06.2014 roku, Sąd podzielił argumentację Mec.  Magdaleny Mendyki – Moniuszko (jako pełnomocnika pozwanego) i oddalił apelację byłego pracownika, zasądzając od pracownika na rzecz Klienta Kancelarii  zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego za postepowanie przed sądem II instancji.

 

Wyrok Sądu II instancji stał się prawomocny w dacie jego wydania.

 

Były pracownik – w odpowiedzi na wysłane do niego przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty – zapłacił na rzecz Klienta Kancelarii całość zasądzonych od niego przez sądy dwóch instancji kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.    

 

Powyższa sprawa jest kolejną sprawą pracowniczą wygraną w imieniu Klienta kancelarii (jako pozwanego pracodawcy) przez Mec. Magdalenę Mendykę - Moniuszko w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku.  Wyrok oddalający powództwo byłego pracownika od pozwu złożonego przeciwko Klientowi kancelarii (jako pracodawcy) zapadł m.in. w sprawie o sygn. akt: VI P 305/12. W tej sprawie Sąd I instancji w wyroku wydanym w dniu 20 maja 2013 roku (po odbyciu czterech rozpraw) oddalił powództwo i zasądził od pracownika na rzecz Klienta kancelarii koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego. Pracownik nie składał apelacji od w/w wyroku Sądu I instancji i dobrowolnie zapłacił na rzecz Klienta Kancelarii zasądzone od niego koszty procesu.