Wygrana sprawa z siecią handlową o zapłatę (dot. potrąceń umownych) – wyrok Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie

W dniu 28 października 2016 roku Zespół Orzekający Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok w sprawie o zapłatę wniesionej przez mec. Mendykę-Moniuszko w imieniu dostawcy przeciwko jednej z sieci handlowej (Sygn. akt. SA 179/15, SA 31/16P), w którym zasądził dochodzone pozwem roszczenie.

 

Z uwagi na to, że Pozwany (sieć handlowa) nie wyraził zgody na publikację w/w wyroku Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, zasadne wydaje się ogólnikowe zaprezentowanie stanowiska Sądu Arbitrażowego w w/w sprawie, które poprzedzone było wnikliwą analizą stanu faktycznego i prawnego sprawy przez Zespół Orzekajacy (wyrok wraz z uzasadnieniem liczy sobie 34 strony).

 

 

Przedmiotem i istotą sporu było ustalenie:

 

1. czy Powodowi reprezentowanemu przez radcę prawnego Magdalenę Mendykę – Moniuszko należy się zapłata dochodzonych przez niego roszczeń wyspecyfikowanych w Pozwie (237 transakcji)  a odnoszących się do niezapłaconych przez Pozwanego zafakturowanych należności z tytułu dostaw towarów realizowanych na podstawie postanowień Umowy,

 

2. czy (i w jakim zakresie) potrącenia należności dokonane przez Pozwanego są skuteczne i tym samym niweczą roszczenia Powoda, jako że jego wierzytelności zostały w drodze takich potrąceń uregulowane - umorzone.

 

W wydanym wyroku Zespół Orzekający uznał  roszczenia Powoda za w pełni zasadne, kwestionując skuteczność potrąceń zgłoszonych przez Pozwanego (i zaspokojenia w ten sposób roszczeń nie zapłaconych w gotówce). W podsumowaniu stanowiska Zespół Orzekający stwierdził, że „chociaż ogólnie rzecz biorąc Pozwany miał prawo dokonywać potrąceń zgodnie z Umową, to - zdaniem zespołu Orzekającego - wszystkim przedstawionym do potrącenia wierzytelnościom, stanowiącym przedmiot rozważań niniejszego postępowania, brakuje podstawowego przymiotu wzajemności. […[ W tej sytuacji potrącenia te należy uznać za bezskuteczne i nie wywierające skutku umorzenia do wysokości wierzytelności niższej."

 

Pozwany dobrowolnie zapłacił całość zasądzonych kwot z odsetkami i kosztami postępowania w tym zastępstwa prawnego w postępowaniu przed sądem Arbitrażowym.