Potrącenie pieszego - odszkodowanie i zadośćuczynienie zasądzone przez sąd karny

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia X Wydział Karny w wyroku z dnia 21 sierpnia 2015 roku (X K 729/14) uwzględniając wnioski radcy prawnego Magdaleny Mendyki –Moniuszko występującej w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (potrąconego pieszego) zasądził w procesie karnym na podstawie art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 46 § 1 k.k. odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego oraz koszty zastępstwa procesowego (na podstawie art. 629 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k.).

 

Przykład w/w sprawy pokazuje, że aktywność pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz w toku postępowania karnego (po przystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego) pozwala uzyskać wyrok zasądzający roszczenia pieniężne w takiej samej wysokości w jakiej pieszy mógłby je uzyskać w odrębnym procesie cywilnym.

 

 

 

W przedmiotowej sprawie obrażenia pieszego, który został nieumyślnie potrącony przez oskarżonego były stosunkowo nieznaczne (złamania kostki bocznej lewej, urazu odcinka szyjnego kręgosłupa). Mimo tego kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jaka została zasądzona przez sąd karny była kilkukrotnie wyższa od kwoty nawiązki na rzecz pieszego na jaką pierwotnie wskazywała prokuratura w akcie oskarżenia.

 

Z uzasadnienia w/w wyroku wynika, że: „Określając wysokość kwoty naprawienia szkody Sąd uznał, iż wskazane przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w pismach […] wyliczenia zasługują na pełną aprobatę. Szkoda polegająca tak na wydatkach poniesionych przez pokrzywdzonego w toku leczenia spowodowanego wypadkiem jak i wysokość utraconego zarobku w wyniku niezdolności do pracy zostały przez oskarżyciela posiłkowego należycie wykazane. Co więcej wyliczenia te nie były także kwestionowane przez oskarżonego […] który uznał to roszczenie o charakterze cywilnym tak co do zasady jak i co do kwoty. Określając wysokość zadośćuczynienia, Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim charakter obrażeń jakich w wyniku wypadku doznał pokrzywdzony […].