Lista Tematów

Od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem by stworzyć zwięzłe i proste podsumowanie tematów i problemów prawnych z jakimi najczęściej borykają się moi Klienci.

Okazja jest - w kwietniu tego roku minęło 5 lat od założenia tej kancelarii, a w tym miesiącu rozpoczęłam 18 rok  świadczenia przeze mnie usług prawnych dla przedsiębiorców . 
 
5 urodziny kancelarii
 
Mam świadomość, że wielkość firmy czy branża w jakiej się poruszamy wymusza pewne rozwiązania, że inne są potrzeby i oczekiwania mikro bądź małego przedsiębiorcy a inne grupy kapitałowej - niemniej poniższe zagadnienia to coś w rodzaju bazy, którą warto znać (i w miarę możliwości stosować w praktyce) prowadząc biznes.
 

I. Zabezpieczenia umów (bardziej i mniej popularne)

 

W ramach tego zagadnienia powstanie kilka tematów, które dotyczyć będą m.in.:
 1. zadatku i zaliczki,
 2. kary umownej,
 3. zabezpieczeń wekslowych,
 4. poręczenia oraz poręczenia wekslowego jak również różnic między nimi,
 5. cesji wierzytelności (istniejących i przyszłych) na zabezpieczenie,
 6. kaucji,
 7. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
 8. zastrzeżenia własności,
 9. przewłaszczenia na zabezpieczenie,
 10. poddania się egzekucji w formie aktu notarialnego,
 11. najczęściej stosowanych zabezpieczeń na rachunkach bankowych,
 12. zastawu (zwykłego) na rzeczach ruchomych i na prawach oraz udziałach w spółce z o.o. oraz na akcjach imiennych w s.a.
 13. zastawu rejestrowego,
 14. hipoteki.
Opisując w/w tematy wskażę najczęstsze problemy z jakimi w praktyce spotykali się moi Klienci (wraz ze mną) przy stosowaniu powyższych zabezpieczeń oraz pokrótce omówię ich skutki podatkowe.
Omówię również wpływ ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji kontrahenta na możliwość skorzystania z w/w zabezpieczeń.
 

II. Niewykonanie umowy przez kontrahenta i sposoby na jego zdyscyplinowanie

 1. etap przedsądowy,
 2. rekompensata za koszty odzyskiwania wierzytelności,
 3. przedsiębiorca w sądzie (sprawy gospodarcze, cywilne i pracownicze oraz upadłościowe i restrukturyzacyjne),
 4. egzekucja orzeczeń sądowych,
 5. mediacje i arbitraż,
 6. posiłkowanie się prawem karnym,

III. Przedsiębiorca i pracownicy oraz współpracownicy

 1. zatrudnianie pracowników (umowy o pracę) i zleceniobiorców (umowy cywilnoprawne),
 2. umowy o współpracy z samozatrudnionymi - o czym trzeba pamiętać by nie ponosić odpowiedzialności płatnika składek,
 3. nabywanie praw autorskich i praw własności przemysłowej do utworów stworzonych przez pracowników (zleceniobiorców) przez przedsiębiorcę,
 4. dokumentacja pracownicza oraz inne umowy z pracownikami,
 5. regulaminy,
 6. rozstanie z pracownikiem.

IV. Umowy o zachowaniu poufności, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji;

 

V. RODO - niezbędnik;

 

VI. Przedsiębiorca i ZUS;

 

VII. Odpowiedzialność karno skarbowa i odpowiedzialność podmiotów zbiorowych;

 

VIII. Ochrona przedsiębiorcy przed wierzycielami.

 
Każdy z w/w tematów planuję pogłębiać na tyle na ile jest to niezbędne dla wydobycia istoty zagadnienia oraz plusów i minusów z nim związanym (od strony praktycznej). Z pewnością nie będą to artykuły naukowe okraszone bogatym orzecznictwem tudzież łacińskimi paremiami. Z założenia wszystkie treści będą mieć charakter ogólnoinformacyjny i nie będą stanowić indywidualnych porad prawnych. Kolejność i zakres omawianych zagadnień może ulec zmianie tzn. przypuszczam, że lista na bieżąco będzie poszerzana. Częstotliwość wpisów też zapewne będzie różna, aczkolwiek optymistycznie zakładam ze do końca roku uda się omówić zagadnienia z pkt I-III wraz z podtematami.
Zapraszam do śledzenia i komentowania - zaczynamy od 10 lipca 2019 r.
 
pozdrawiam,
Magdalena Mendyka -Moniuszko