Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Komu przysługuje zwolnienie ze składek w 100 % ?

 

1) płatnikowi składek, który :

 

-na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;

 

-na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 do 29 lutego 2020 r. 

 

-na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 do 31 marca 2020 r.

 

2) tzw. samozatrudnionemu czyli płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli (obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie) prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o PIT nie przekroczył kwoty 15.681,00 zł (netto !),

 

3) duchownemu będącemu płatnikiem składek,

 

4) płatnikowi składek, będącego spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

Komu przysługuje zwolnienie ze składek w 50 % ?

 

 5) płatnikowi składek, który :

-na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
-na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 lutego 2020 do 29 lutego 2020 r.,
-na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od 1 marca 2020 do 31 marca 2020 r.
 

Wysokość wsparcia:

 

W przypadku:

a) samozatrudnionych, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnienie  z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek na  obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, FP, F.Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,

 

b) płatników składek – zwolnienie z tytułu składek , należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres w wysokości :

 

> 100 % jeżeli płatnik zgłosił do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych lub płatnik jest spółdzielnią socjalną,

 

> 50 %   jeżeli płatnik zgłosił do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych.

 

Warto pamiętać, że:

 

I. Zwolnienie przysługuje za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (RM w oparciu o rozporządzenie może przedłużyć w/w okres zwolnienia ze składek). Zwolnienie przysługuje od składek nieopłaconych. W art. 113 tarczy antykryzysowej 2.0. przewidziano jednak możliwość ubiegania się o zwrot składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 jeżeli zostały one opłacone. Opłacone należności za marzec 2020 polegają zwrotowi na zasadach ogólnych.

 

II. Wniosek RDZ z załącznikiem dot. pomocy publicznej należy wypełnić i złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 do ZUS (forma papierowa, elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem PUE ZUS).

 

III. Skorzystanie ze zwolnienia z ZUS przez 3 miesiące nie ma wpływu na skorzystanie z innych form wsparcia.

 

IV.  Mimo złożonego przez przedsiębiorcę wniosku RDZ należy składać do ZUS deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za każdy miesiąc zwolnienia, najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. — chyba, że zgodnie z przepisami płatnik składek nie musi ich składać .

 

V.  Jeżeli ZUS wyda decyzję odmowną w zakresie zwolnienia ze składek będzie można wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS.

 

VI. Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. To oznacza umorzenie składek nie będzie przysługiwało firmom, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek ZUS.

 

VII. W przypadku samozatrudnionych i duchownych – zwolnieniu podlegają jedynie składki naliczone od najniższej podstawy wymiaru obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę z nim współpracującą.

W przypadku płatników składek którzy zgłosili do ZUS ubezpieczonych – zwolnieniu podlegają należności z tytułu składek wykazane w deklaracjach rozliczeniowych.

 

VIII. Nie można odliczyć nieopłaconych składek od dochodu ani wrzucić ich w koszty.

 

IX.  Kwoty składek, z zapłaty których płatnicy zostali zwolnieniu nie stanowią przychodu w rozumieniu ustawy o PIT i CIT.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 31zo - 31zx ustawy z dnia 02.03.2020  r. 

stan prawny: 18.04.2020 r.

 

 

Tarcza antykryzysowa - szkolenie z dnia 07.04.2020