Tarcza antykryzysowa - świadczenie postojowe z ZUS - aktualizacja na dzień 18.04.2020

Wysokość wsparcia:


1) 2.080,00 zł – dla osób prowadzących działalność oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,


2) 1.300,00 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się w oparciu o kartę podatkową i korzystają ze zwolnienia z VAT.

 

Komu przysługuje?


1) Osobie prowadzącej działalność gospodarczą (po spełnieniu warunków),


2) Osobie która zawarła umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o dzieło, umowę agencyjną (po spełnieniu warunków).

 

Warunki uzyskania wsparcia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą:


a) nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

 

b) zamieszkiwanie na terytorium RP i jest obywatelem RP lub EOG lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 
c) doszło u niej do przestoju w prowadzeniu działalności na skutek COVID-19
 
d) rozpoczęcie działalności przed 01 lutego 2020 r.
 
> w przypadku gdy taka osoba nie zawiesiła działalności – przychód spadł co najmniej o 15 % w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w porównaniu do miesiąca poprzedniego te kryteria nie mają zastosowania do osób rozliczających się wg. karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia z VAT
 
> w przypadku gdy taka osoba zawiesiła działalność po dniu 31 stycznia 2020 r.
 
e) spełnia kryteria udzielenia pomocy publicznej.

 

Warunki uzyskania wsparcia przez osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne:

 
a) nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 
b) zamieszkiwanie na terytorium RP i jest obywatelem RP lub EOG lub ma prawo czasowego lub
stałego pobytu na terytorium RP,
 
c) doszło u niej do przestoju w prowadzeniu działalności na skutek COVID-19
 
d) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (czyli najpóźniej została zawarta 31 marca 2020 r.),
 
e) przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Osoby, które zawarły umowy cywilnoprawne muszą załączyć do wniosku składanego do ZUS kopię umów cywilnoprawnych, a także oświadczenia potwierdzające:
 
a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
 
b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 
c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 
d) oświadczenie osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.

 

Warto pamiętać, że:

 
I. Świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie (RM w oparciu o rozporządzenie może podjąć decyzję o ponownym przyznaniu świadczenia postojowego).
 
II. Wniosek RSP-D należy wypełnić i złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii do ZUS. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest do ZUS-u za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.
 
III. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku o wypłatę świadczenia postojowego, nie uległa poprawie. Niestety z przepisów nie wynika co do czego należy porównywać by móc stwierdzić czy sytuacja materialna uległa poprawnie bądź nie.
 
IV. Jeżeli ZUS wyda decyzję odmowną w zakresie świadczenia postojowego można złożyć odwołanie do właściwego sądu powszechnego.
 
IV. Kwota świadczenia postojowego jest nieopodatkowana i nieoskładkowana, ze świadczenia postojowego nie dokonuje się egzekucji i potrąceń.
 
V. Nienależne pobranie świadczenia postojowego - osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:
 
a)przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;
 
b)wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od ZUS.
 
VI. Decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postojowego nie wydaje się później niż w terminie 5 latod dnia, w którym wypłacono nienależne świadczenie postojowe.
 
Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia stała się prawomocna. Kwota nienależnie pobranego świadczenia postojowego ustalona prawomocną decyzją oraz kwoty odsetek i kosztów upomnienia podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a jeżeli prawo do świadczeń nie istnieje – ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 15zq – art. 15zy ustawy z dnia 02.03.2020 r.
stan prawny: 18.04.2020 r.