Postępowania sądowe, egzekucyjne, zabezpieczające, upadłościowe i restrukturyzacyjne

Postępowania sądowe to jedna z naszych głównych specjalizacji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów spółek przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich rodzajach postępowań (m.in. w postępowaniach: zwykłych, nakazowych, upominawczych, uproszczonych, zabezpieczających, egzekucyjnych, upadłościowych i naprawczych)  i na wszystkich ich etapach.  

 

Reprezentujemy Klientów:

- przed sądami: cywilnymi, gospodarczymi, pracy i ubezpieczeń społecznych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym (w szczególności w sprawach związanych z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, sprawami pracowniczymi)

- przed komornikami (postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające),

- przed sądami do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno w zakresie upadłości obejmującej  likwidację majątku dłużnika, jak i we wszystkich rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych;

- przed sądami administracyjnymi: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Dbając o wysoką skuteczność  prowadzonych przez nas działań – szczególną wagę przywiązujemy do należytego przygotowania sprawy i rzetelnego zebrania dowodów przed jej rozpoczęciem. Z sukcesami reprezentujemy zarówno Klientów będących Powodami jak i Klientów, którzy zostali pozwani.

 

Przed wszczęciem postępowania sądowego dążymy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W naszej ocenie polubowne zakończenie konfliktu w drodze przedsądowych negocjacji leży w interesie każdej ze stron sporu.

 

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej oferta kancelarii kancelaria oferuje:

- opracowanie koncepcji sprowadzenia sporu sądowego,

- zebranie dowodów w sprawie,

- sporządzanie pozwów, wniosków, sprzeciwów bądź zarzutów od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,

- opracowywanie projektów ugody sądowej,

- udział w postępowaniu klauzulowym zmierzającym do uzyskania tytułu wykonawczego,

- sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji, w tym również egzekucji w celu zabezpieczenia,

- stałe monitorowanie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających poprzez współpracę z komornikami.