Prawo karne i karnoskarbowe

 

Kancelaria oferuje usługi z zakresu prawa i postępowania karnego, obejmujące m.in: 

 

- doradztwo prawne z zakresu prawa i postępowania karnego,

 

- przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstw, w tym w szczególności przestępstw:

  • przeciwko mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • wiarygodności dokumentów,
  • przestępstw stypizowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych (np. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki pomimo powstania warunków jego zgłoszenia,  ogłaszanie nieprawdziwych danych o funkcjonowaniu spółki),
  • przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. przywłaszczenie autorstwa, piractwo itp),
  • przepisach ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, plagiat przemysłowy, 

 - reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych,

 

 - reprezentowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów zbiorowych, których przedstawiciele biorą udział w postępowaniu sądowym na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 

 

W ramach postępowania karno-skarbowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 

- audyty  karno-skarbowe zmierzające do identyfikacji ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców,

 

- szkolenia dla przedsiębiorców, członków zarządu spółek, pracowników działów księgowości oraz kadr i płac w zakresie minimalizowania ryzyka pociągnięcia ich do odpowiedzialności karno-skarbowej, 

 

- doradztwo w zakresie zapobiegania wszczynania postępowań karno-skarbowych oraz przygotowywanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie (korekta deklaracji podatkowej, czynny żal itd.),

 

- reprezentowanie Klientów w sprawach o przestępstwa i wykroczenia karnoskarbowe w charakterze obrońcy,   

 

- występowanie w charakterze pełnomocnika podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej w postępowaniu karnym skarbowym,

 

- występowanie w charakterze pełnomocnika interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym.