Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy.

 

W szczególności:

 

- przygotowujemy projekty umów o pracę (wszystkie rodzaje) oraz ich zmian, umów o współpracy z samozatrudnionymi czy kontraktów menedżerskich,   

 

- opiniujemy i opracowujemy wszelkie wzory dokumentów pracowniczych jakie stosuje Klient (jako pracodawca), w tym m.in.: powierzenie mienia pracownikom, umowy o zakazie konkurencji, dokumentacji związanej z zachowaniem poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa, dokształcania pracowników,

 

- przygotowujemy lub konsultujemy prawidłowość sporządzania pism rozwiązujących umowy o pracę oraz świadectw pracy, doradzamy w wyborze trybu rozwiązania umowy o pracę,

 

- doradzamy i sporządzamy opinie prawne związane z zagadnieniami związanymi z prawem pracy oraz ich praktycznym zastosowaniem (np. z zakresu stosowania przepisów o czasie pracy, systemach czasu pracy, wyliczania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wystawiania świadectw pracy, delegowania pracowników itp.)

 

- opracowujemy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ZFŚS, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z uwzględnieniem specyfiki danego Klienta (jako pracodawcy),

 

- przeprowadzamy audyty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy  (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania itp.) i dostosowujemy  je do nowelizowanych przepisów prawa pracy, a także do zmieniających się potrzeb Klienta (jako pracodawcy),

  

- doradzamy w zakresie zwolnień grupowych, w tym przygotowujemy regulaminy zwolnień grupowych i inne niezbędne dokumenty związane z tym procesem,

 

- doradzamy w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.

 

- bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.

 

W razie zaistnienia sporu sądowego oferujemy doradztwo prawne i reprezentację Klienta przed sądem pracy, w szczególności w procesach o:

- odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w związku z naruszeniem przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę,

- ustalenia stosunku pracy,

- mobbing i dyskryminację.