Prawo spółek i korporacyjne

Kancelaria prowadzi bieżącą, kompleksowa obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

 

Prawo spółek jest jedną z najbardziej rozwiniętych specjalizacji naszej Kancelarii, w której wykorzystywane jest  doświadczenie, pozwalające na skuteczną: 

 

1.  Obsługę organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia), w tym przygotowywanie projektów uchwal organów, dokumentacji związanej z odbywaniem zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników/ akcjonariuszy.

 

2.  Przygotowanie kompleksowej dokumentacji korporacyjnej  począwszy od pełnomocnictw, protokołów i uchwał, a kończąc na wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego,

 

3. Sporządzanie i opracowywanie projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników,

 

4. Pomoc prawną przy nabywaniu i zbywaniu udziałów/akcji, nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw/zorganizowanych częściach przedsiębiorstw

 

5.   Pomoc prawną przy analizach prawnych due diligence,

 

6.   Pomoc prawną w wypełnianiu obowiązków rejestracyjnych i administracyjno-prawnych;

 

7.   Pomoc prawną w zakładaniu i przekształcaniu spółek;

 

8.  Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sporach:

     a) między spółką a inwestorami/akcjonariuszami/wspólnikami;

     b) odpowiedzialności członków zarządu;

     c)  ochrona interesów akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych.