Prawo umów handlowych

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie przygotowania umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym.  W ramach obsługi prawnej przygotowujemy, analizujemy, negocjujemy i opiniujemy (pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i uwzględniając jego specyficzne potrzeby):

  1. umowy handlowe, w tym w szczególności umowy:

a)    zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług,

b)    dystrybucyjne,

c)    nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych,

d)    współpracy i umów ramowych,

e)    cesji wierzytelności, zwolnienia z długu lub jego przejęcia,

f)     darowizny,

g)    najmu, użyczenia i dzierżawy,

h)    pożyczki,

 

      2. umowy zawierane w związku z realizacją inwestycji budowlanych, w tym m.in. umowy  

a)    o wykonanie prac projektowych,

b)    o roboty budowlane, w tym także umowy konstruowane według standardów FIDIC

c) z podwykonawcami, konsorcjantami, innymi partnerami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym

 

       3. porozumienia, ugody i listy intencyjne

 

       4. Ogólne Warunki Umów

 

Przygotowując projekty umów i uczestnicząc w negocjacjach, zwracamy szczególną uwagę na rozpoznanie i zabezpieczenie wszelkich rodzajów ryzyk prawnych oraz konsekwencji podatkowych odnoszących się do proponowanych rozwiązań umownych.