Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Mendyka – Moniuszko z siedzibą w Warszawie (ul Konstancińska 5 B lok 135; 02-942 Warszawa), zwana dalej Kancelarią. Kancelaria  prowadzi stronę internetową pod adresem https://radcaprawny-mmm.pl/ i nią zarządza.

3. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

4. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

5. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią pod adresem email: mendykamoniuszko@radcaprawny-mmm.pl

6. Kancelaria przetwarza jedynie te dane osobowe, które podali Państwo w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://radcaprawny-mmm.pl. Kiedy zostawiają Państwo komentarze na stronie internetowej – zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Państwa adresu email (tzw. hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Państwo używacie. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Państwa obrazek profilowy jest widoczny publicznie w komentarzu.

7. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:

a) obsługi poczty (zakres danych: imię, e-mail, inne dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie lub w korespondencji e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, 

b) archiwizacji poczty (zakres danych: imię, e-mail, inne dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie lub w korespondencji e-mail)  na potrzeby ewentualnego wykazania jej przebiegu w przyszłości – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym lub e-mail) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,

d) wysyłki newslettera (zakres danych: imię, adres e-mail) – 6 ust. 1 lit. a RODO,

e) złożenia zamówienia i wykonania umowy sprzedaży (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP), których podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

f) realizacji reklamacji, odstąpienia od umowy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

g) dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

h) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

i) prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

j) prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,g) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

k) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.).

8. Kancelaria zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):

a) dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko),

b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),

c) dane dotyczące zatrudnienia,

d) inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z Kancelarią.

9. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o Kancelarii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Kancelarią lub świadczenia usług, w tym usługi newslettera.

10. Przeglądanie zawartości strony internetowej  nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

11. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Kancelarii lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody np. poprzez złożenie dyspozycji otrzymania określonych informacji.

12.  Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Kancelaria przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

II. Profilowanie gromadzonych danych

Kancelaria  nie profiluje danych osobowych użytkowników.

III. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Państwa  sytuację prawną lub wywoływać inne podobnie doniosłe skutki. Używam natomiast narzędzi do analizowania czytelności moich treści i wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść dalszej komunikacji do oczekiwań czytelników.

IV. Czas przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe przetwarzam przez okres:

  • do czasu upływu terminów przedawnienia plus 1 rok– w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia lub wykonania umowy;
  • do czasu upływu terminów przedawnienia plus 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • 5 lat od końca roku podatkowego – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.

V. Udostępnienie informacji

1. W celu realizacji umowy Kancelaria  może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT oraz usługi księgowe. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2. W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

b) Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

d) LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

e) Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

f) Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1.Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. Kancelaria  korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

2. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy jednak z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

VII. Uprawnienia użytkowników

1. Kancelaria  zapewnia użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: magdalena@mendykamoniuszko.pl lub bądź pocztą tradycyjną na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Mendyka-Moniuszko, ul. Paderewskiego 86, 05-220 Zielonka.


2. Mają  Państwo prawo do:

a) dostępu do treści danych,

b) sprostowania/zaktualizowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) przenoszenia danych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Kancelaria  rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Kancelaria  nie będzie mogła rozpatrzyć Państwa żądania  we wskazanym terminie, to poinformuje Państwa  o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

4. Kancelaria informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

VIII. Środki techniczne

Kancelaria  dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

IX. Cookies

1. Stosowane przez Kancelarię  cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Typy plików cookies:a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika, 

3. Mają Państwo  możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

4. Kancelaria  wykorzystuje pliki cookies w celach:a) konfiguracji serwisu;

b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

d) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;

e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

f) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

g) analiz i badań oglądalności.

5. Cookies podmiotów trzecich. W ślad za informacjami podanymi w pkt V i VI – wskazuję, że ta strona, podobnie jak większość innych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od niżej wymienionych podmiotów trzecich 

a) Google Analytics (narzędzie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczące korzystania z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są w tym miejscu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

b) Facebook Pixel. (narzędzie zapewniane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA).  Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Na tej stronie używany jest Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o  korzystaniu przez Państwa z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Państwa identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęli Państwo w ramach mojej witryny.  Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania  z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne ode mnie, zaś informacje o nich można znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu własnego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać własnymi ustawieniami prywatności.

c) narzędzia społecznościowe wymienione w pkt V ust 2 niniejszej Polityki. 

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy bądź nie są Państwo zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) gdzie są przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

d) audio i wideo i audio. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAdotyczące usługi YouTube . Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na ich załadowanie, proszę o powstrzymanie się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu w Google bądź nie są Państwo zalogowani.  Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) gdzie są przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani do serwisu Google, to usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować  odtworzenie wideo na mojej stronie, do Państwa Twojego profilu w Google.  

X. Zmiana polityki prywatności i cookies

1. Kancelaria  ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.

2. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.