Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy

W ramach świadczonych przeze mnie usług prawnych oferuję pomoc prawną w zakresie prawa pracy.

Usługi świadczę zarówno na rzecz pracodawców jak i pracowników

Prawo pracy-usługi prawne dla pracodawców:

 • przygotowuję projekty umów o pracę (wszystkie rodzaje) oraz ich zmian, umów o współpracy z samozatrudnionymi czy kontraktów menedżerskich,   
 • opiniuję i opracowuję wszelkie wzory dokumentów pracowniczych, jakie stosuje Klient (jako pracodawca), w tym m.in.: powierzenie mienia pracownikom, umowy o zakazie konkurencji, dokumentacji związanej z zachowaniem poufności, tajemnicy przedsiębiorstwa, dokształcania pracowników,
 • przygotowuję lub konsultuję prawidłowość sporządzania pism rozwiązujących umowy o pracę oraz świadectw pracy, doradzam w wyborze trybu rozwiązania umowy o pracę,
 • doradzam i sporządzam opinie prawne związane z zagadnieniami związanymi z prawem pracy oraz ich praktycznym zastosowaniem (np. z zakresu stosowania przepisów o czasie pracy, systemach czasu pracy, wyliczania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wystawiania świadectw pracy, delegowania pracowników itp.)
 • opracowuję projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, ZFŚS, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z uwzględnieniem specyfiki danego Klienta (jako pracodawcy),
 • przeprowadzam audyty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy  (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS, premiowania itp.) i dostosowuję  je do nowelizowanych przepisów prawa pracy, a także do zmieniających się potrzeb Klienta (jako pracodawcy),
 • doradzam w zakresie zwolnień grupowych, w tym przygotowuję regulaminy zwolnień grupowych i inne niezbędne dokumenty związane z tym procesem,
 • doradzam w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części.
 • biorę udział w negocjacjach oraz doradzam w sporach ze związkami zawodowymi.

W razie zaistnienia sporu sądowego oferuję doradztwo prawne i reprezentację Klienta przed sądem pracy, w szczególności w procesach o:

 • odszkodowanie lub przywrócenie do pracy w związku z naruszeniem przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę,
 • ustalenia stosunku pracy, 
 • mobbing i dyskryminację.

Prawo pracy-usługi prawne dla pracowników:

– przygotowuję i opiniuję dokumenty pracownicze, dotyczące:

 • umów o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony), 
 • kontraktów menedżerskich, 
 • umów o zakazie konkurencji (zarówno w czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu),
 • umów powierzenia mienia oraz umów o odpowiedzialności za powierzone mienie, 
 • porozumień zmieniających i wypowiedzeń warunków umowy o pracę, 

– udzielam porad prawnych w sprawach dotyczących pawa pracy w tym w szczególności: 

 • czasu pracy,  
 • urlopu wypoczynkowego, planu urlopów, odwołania z urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, 
 • urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu tacierzyńskiego, wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlopu wychowawczego;
 • wypadków przy pracy;
 • mobbingu, dyskryminacji, 
 • świadectw pracy, 
 • regulaminów pracy, 
 • monitoringu pracowników, 
 • zwolnień dyscyplinarnych, 
 • godzin nadliczbowych.

– reprezentuję pracowników w sporach sądowych przed sądami pracy przeciwko pracodawcom, w sprawach :

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę,
 • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • o odszkodowanie w zw z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę,
 • o przywrócenie do pracy 
 • o nawiązanie umowy o pracę,
 • o odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe),
 • o zapłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • o odszkodowanie za mobbing, dyskryminację,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,
 • odwołanie od decyzji ZUS.
 • dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników (sprzeciw od wymierzonej kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia, nagany, pieniężnej);
 • związanych z wypadkami przy pracy.

Zakres zastępstwa procesowego w sprawach sądowych prowadzonych na rzecz pracowników obejmuje m.in: 

 • ustalenie zakresu żądań i strategii procesowej, 
 • przygotowanie pozwu,
 • reprezentację w toku sprawy sądowej
 • negocjacje ugody sądwej lub pozasądowej, 
 • sporządzenie wniosku o nadanie kaluzuli wykonalnosci wyrokowi,
 • sporządzenie wniosku o egzekucję zasądzonych kwot,
 • przygotowanie apelacji od niekorzystnego wyroku sądu pracy (w razie potrzeby).

– doradzam pracownikom  w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pomagam na każdym etapie kontaktu z ZUS. Od złożenia wniosku o prawo do świadczenia, poprzez postępowanie wyjaśniające wszczęte przez ZUS, a na etapie sądowym skończywszy.  

Radca prawny Magdalena Mendyka-Moniuszko

Kancelaria Radcy Prawnego w Warszawie