Prawo umów handlowych

Jako radca prawny i prawnik biznesu z 20-letnim doświadczeniem, posiadam dużą praktykę w zakresie przygotowania umów.

Najczęściej są to umowy stosowane w obrocie gospodarczym (B2B), jednak sporządzam również umowy pomiędzy osobami prywatnymi (C2C) oraz pomiędzy firmami a konsumentami (B2C).

W ramach świadczonych przeze mnie usług prawnych z zakresu umów: przygotowuję, analizuję,  negocjuję i opiniuję umowy.

Radca prawny Warszawa

Sporządzając projekty umów i uczestnicząc w negocjacjach, zwracam szczególną uwagę na rozpoznanie i zabezpieczenie wszelkich rodzajów ryzyk prawnych oraz konsekwencji podatkowych odnoszących się do proponowanych rozwiązań umownych. 

Umowy w obrocie gospodarczym (B2B)

Adwokat Warszawa

W ramach mojej dotychczasowej praktyki przygotowywałam, negocjowałam i opiniowałam setki umów z zakresu prawa zobowiązań, takich jak m.in:

 • Umowa przelewu wierzytelności (cesja);
 • Umowa przelewu wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie;
 • Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego;
 • Umowa o przejęcie długu;
 • Umowa o zwolnienie z długu;  
 • Umowa sprzedaży;
  • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności
  • Umowa sprzedaży na próbę
  • Umowa sprzedaży na raty
  • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu
  • Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu
  • Umowa sprzedaży na raty ruchomości objętej umową dzierżawy z datą pewną (z zastrzeżeniem prawa własności);
  • Umowa przedwstępna sprzedaży  
  • Umowa sprzedaży ruchomości (samochodu)
  • Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
 • Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
  • Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Umowa dostawy;
 • Umowa o dzieło
  • Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
 • Umowa o roboty budowlane
  • Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)  
  • Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej  
  • Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych
  • Umowa o podwykonawstwo;
 • Umowa najmu  
  • Umowa najmu lokalu mieszkalnego;
  • Umowa podnajmu;
  • Umowa najmu budynku;
  • Umowa najmu urządzenia;  
  • Umowa najmu samochodu;
  • Umowa najmu długoterminowego samochodu;
  • Umowa przedwstępna najmu
 • Umowa dzierżawy
  • Umowa dzierżawy nieruchomości (wraz z urządzeniami)  
  • Umowa dzierżawy pojazdu  
 • Umowa leasingu  
 • Umowa użyczenia  
 • Umowa pożyczki
  • Umowa pożyczki pieniężne
  • Umowa pożyczki (bankowej)  
  • Umowa pożyczki niepieniężnej  
 • Umowa rachunku bankowego;
 • Umowa zlecenie;
 • Umowa o współpracy (B2B);
 • Umowa o świadczenie usług (B2B);  

Umowa agencyjna;

Umowa przewozu;

Umowa spedycji;

Umowa ubezpieczenia;

Umowa przechowania;

Depozyt nieprawidłowy;

Umowa składu;

Umowa spółki cywilnej;

Umowa poręczenia;

Deklaracja wekslowa do weksla in blanco;

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie;

Umowa darowizny;

Umowa darowizny ruchomości;

Umowa darowizny nieruchomości;

Umowa darowizny pieniędzy;

Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą;

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej;

Umowa rachunku powierniczego;

Umowa depozytowa;

Umowa o ustanowienie kaucji;

          3. Porozumienia, ugody i listy intencyjne

          4. Ogólne Warunki Umów

Magdalena Mendyka-Moniuszko

Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa